Grondslag

Wij komen op maandagavond samen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden in aanraking te komen met het levende geloof in de redding door Jezus Christus en de Persoon en het werk van de Heilige Geest zonder hun eigen kerk of samenkomsten te verzuimen.

In onze samenkomsten is er ruimte voor getuigenissen, spreken in tongen, uitspreken van profetieën, voorbede, ziekenzalving onder handoplegging.

De Heilige Geest krijgt in onze gemeente tijdens de aanbiddingsdienst de ruimte om te spreken door middel van profetie, woorden van wijsheid of kennis, visioenen, dromen en in vertolking van tongentaal.

Bidden met zieken.

Dit doen we op grond van Jacobus 5:14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

Op verzoek komen wij graag bij u thuis of in uw andere verblijfsomgeving om met u te bidden en voor de ziekenzalving.

Onze gemeente kent geen geregistreerd lidmaatschap. Pastoraat wordt verleend aan ieder die dat verzoekt.

Op verzoek dopen wij (jong) volwassenen op hun geloof en getuigenis zonder een verplicht lidmaatschap.

Wij geloven:

  • in de enige almachtige God, Die de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder is van alle dingen.
  • in God de Vader.
  • in Jezus Christus.
  • in de Heilige Geest.
  • in de persoonlijke, zichtbare wederkomst van Christus op aarde.

 

Wij geloven:

  • dat de Bijbel (het Oude en Nieuwe Testament) het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, met het hoogste gezag voor ieder schepsel.
  • dat de mens zondaar is voor God.
  • dat de Gemeente het Lichaam van Christus is.
  • dat de Here Jezus Christus twee sacramenten aan de Gemeente heeft gegeven nl. de Doop en het Heilig Avondmaal.
  • dat God wil, dat ieder mens behouden wordt. De Here Jezus heeft de opdracht gegeven om heen te gaan in de gehele wereld en het Evangelie te verkondigen aan alle volken en hen te maken tot Zijn discipelen.

wij geloven niet in de alverzoening

 

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact