Geschiedenis

De Stichting Gemeente van Jezus Christus wordt in de wijde omgeving van Groningen over het algemeen aangeduid als "de Maandagavondgemeente". Zo'n aanduiding moet een oorzaak hebben.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was een toenemende behoefte ontstaan aan een "levendig geloof". Allerlei groepen en groepjes christenen kwamen bijeen om te bidden en te zingen uit de zangbundels van Johannes de Heer en uit de bundel "Glorieklokken".

De woorden van die liederen riepen op tot een persoonlijke relatie met God door de Here Jezus Christus en de doop of vervulling met de Heilige Geest. In veel kerken was die stap naar Jezus en de Persoon van de Heilige Geest een theoretische zaak geworden.

In 1958 kon een comité de Amerikaan T.L. Osborn uitnodigen. Hij had een vlijmscherpe boodschap over goddelijke genezing. Er waren samenkomsten op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen.

Er werden mensen genezen na gebed.

De gevestigde kerken waren veelal tegen Osborns radicale en ogenschijnlijk "gemakkelijke" evangelie.

Enkele "vrije groepen" van mensen die een levend geloof voorstonden rond gebedsgenezing en de Heilige Geest wilden toch iets meer structuur aanbrengen in hun samenkomsten.

Er kwamen gelijkgestemden bijeen in  huissamenkomsten om de bijbel te onderzoeken, later  "gemeenten" genaamd. Er onstond een beweging "Stromen van Kracht". De "samenkomsten" werden eerst bij mensen thuis thuis gehouden, later in "Het Tehuis" in Stad. Nog weer later in het Sophiahuis aan de Sophiastraat. Daar werden samenkomsten belegd op maandagavonden.

De gedachte erachter was dat zoveel mogelijk mensen kennis moesten kunnen maken met blijde samenzang, een positieve prediking natuurlijk de doop in de Heilige Geest. Landelijk bekende predikers verzorgden het onderwijs in de samenkomsten. Een principe was dat de samenkomsten geen mensen uit hun kerk zou gaan trekken.

Dus werd er gekozen voor een door-de-weekse avond. En dat is nu nog steeds zo.

De Maandagavondgemeente ontstaat door een wonder....


In 1954 werd de Rijksluchtvaartschool overgeplaatst van Gilze-Rijen naar Eelde. Een aantal personeelsleden verhuisde mee, onder anderen kok Dirk Boef en chauffeur Cornelis (Kees) de Jong.

Daar, in Eelde kreeg Dirk Boef, die een vorm van lipkanker had en kampte met een maagkwaal, weer last van zijn maag en moest bedrust houden. Hij kreeg het advies om die maandagavond samenkomst eens te bezoeken.

Hij deed het.

We schrijven 1963.

Daar, op die maandag gaf hij zijn leven aan Jezus Christus. Jezus was voor hem altijd een theoretische Persoon geweest maar nu "brak" zijn geloof "los".
Dirk vertelde de prediker van zijn ziekte.

Er werd voor zijn genezing gebeden en Dirk geloofde dat Jezus hem had genezen. Een wonder was geschied.
Uiteraard stelde Dirk zijn huisarts de volgende morgen op de hoogte dat hij was genezen maar die dacht dat hij rijp was voor een inrichting. Dirk ging die dag gewoon weer aan het werk en vertelde iedereen van zijn genezing.

Zo kreeg ook Cornelis de Jong het te horen.

Ook hij werd uitgenodigd om eens mee te gaan naar de samenkomst van die maandagavondgemeente. Op die maandag gaf ook Kees De Jong zijn leven aan de Here Jezus.
Samen met een andere collega bezochten zij de samenkomsten.

Ook hun echtgenoten en kinderen kwamen in de loop van de tijd tot bekering.

In 1964 werd er een doopdienst gehouden in het Helper zwembad. Er waren achttien dopelingen.

Samen naar de kerk en weer een wonder...


Het echtpaar De Jong woonde in Paterswolde en was lid van de Nederlands Hervormde Kerk.

Van hun predikant ds. Frank kreeg Kees de Jong het verzoek om kringleider te worden voor de Hervormde Kerk.

Die vertelde de predikant dat hijzelf, zijn vrouw en nog een aantal personen inmiddels tot bekering waren gekomen en dat de doop in water en in de Heilige Geest had plaatsgevonden. Dominee Frank vond dat geen bezwaar.

Echtpaar De Jong schakelde de familie Boef  in en zij nodigden namens de Hervormde kerk mensen uit de omgeving uit om bij hen te komen. En die mensen kwamen. Soms teveel voor één avond. Er werden twee avonden noodzakelijk. Eén van die beide groepen wilde graag dieper in de bijbel "duiken" en dat werd gedaan. Ook gingen velen de maandagse samenkomsten bezoeken.

In augustus 1968 deed de administrateur van Stromen van Kracht de mededeling dat de samenkomst in Stad werden toevertrouwd aan de broeders en zusters Boef en De Jong. Dat gebeurde tijdens een vergadering in Utrecht.

Het zoveelste wonder gebeurde. Er werd tijdens die vergadering een profetie uitgesproken waarvan de essentie luidde: "Vanavond ga Ik uw bediening bekend maken". 

De noordelijke broeders Boef en De Jong voelden zich aangesproken, spraken een leidinggevende aan en vroegen of hij aan de Heer wilde vragen wat de bedoeling van de profetie was.

Hij ging in gebed en de Heer openbaarde dat zij in de gemeente van Groningen de leiding zouden krijgen. Het was Gods bevestiging van het werk dat de beide gezinnen al een hele tijd deden.

De groep groeide. God zond mensen met bekwaamheden op boekhoudkundig en organisatorisch gebied en er werd in 1971 besloten tot het oprichten van een stichting. Daar konden als rechtspersoon de financiën worden ondergebracht en dergelijke.

Eén van de mannen van het eerste uur was Teun van der Beek. Hij was oudste en later voorzitter van de Stichting. 

De volledige naam van de Stichting is "Stichting Gemeente van Jezus Christus".

Hoe ging het verder?


De Maandagavondgemeente bleef trouw aan de beginselen: geen kerk vormen maar een bijbelgetrouwe prediking over volwassenendoop door onderdompeling, de doop of vervulling met de Heilige Geest van God als een tweede zegen en gebed voor zieken onder zalving met olie.

Het bestuur bleek stabiel en leidde de gemeente door gestage groei van bezoekers der samenkomsten.

Er lieten zich mensen dopen die de boodschap daarover van Jezus hadden begrepen maar in hun eigen kerk niet terecht konden. Aangezien de stichting en dus ook de gemeente geen geregistreerd lidmaatschap kende -en kent- bleven sommige mensen gewoon naar hun eigen kerk gaan.

Dat riep - en roept - geen spanningen op binnen de gemeente.

Ook het bidden met zieken onder handoplegging en zalving met olie was (nog) geen gewone zaak in kerkelijk Nederland.

Daar vervulde de Gemeente van Jezus Christus de taak die ze naar stellige overtuiging van de Here Jezus zelf hadden gekregen, naar verscheidene profetieën die werden uitgesproken tijdens de samenkomsten.

De praktijk van bijbelonderzoek en prediking over het plan van God, de positie van de Here Jezus en de vervulling met de Heilige Geest wordt nog steeds uitgeoefend. De gemeente is sterk gebedsgericht.

Er komen soms gasten die voorbede vragen, ook zalving met olie ter opbeuring en genezing, omdat het in hun eigen kerk geen dagelijkse praktijk is. Na een gesprek wordt dat door de spreker en / of door de leden van het bestuur verricht.

Op verzoek wordt ook aan huis of in het ziekenhuis de zalving uitgevoerd en het gebed gedaan.

 Nog steeds maakt de Gemeente van Jezus Christus gebruik van een vaste groep sprekers van verschillende kerkelijke identiteit.

Het onderwijs is dus divers, met als gezamenlijke insteek: het Woord van God staat voorop en vraagt om een bijbelgetrouwe uitleg.

Daaraan voldoen alle predikers.

Geregeld vieren we het avondmaal.

Daarbij komt het charismatisch aspect van onze gemeente om de hoek kijken.

De prediker die het avondmaal bedient roept de mensen uit de gemeente op om naar voren te komen.

Bij de tafel krijgt iedereen die wil deelnemen een stukje brood.

De prediker vraagt in gebed aan de Heer of er wellicht door hem een woord van bemoediging of troost namens God mag worden uitgesproken.

Zo krijgt de deelnemer een gebed, een zegen, een woord van kennis, wijsheid of bemoediging.

Onze avondmaaldiensten zijn heilige avonden, waar de Heilige Geest volop kan werken.

Nieuwsgierig geworden? Niet uw kerk verlaten maar toch kennismaken met de Persoon en het werk van de Heilige Geest?

U bent welkom.

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact